تبلیغات

جلوگیری از کپی کردن مطالب

سیم کشی برق و تلفن و آنتن ساختمانهای مسکونی و تجاری - اصول سیم كشی ساختمان
سیم کشی برق و تلفن و آنتن ساختمانهای مسکونی و تجاری
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من

(اصول سیم كشی ساختمان):


انواع سیم كشی:


1) سیم كشی روكار:دراین روش سیم كشی سیمها ازروی دیواربصورت آزاد یا ازداخل  لوله ها عبورمی كنددركارگاه های اموزشی رشته برق ساختمان ازروش روكارهمراه با  فرمكاری استفاده می شود.دلیل فرمكاری سیمها جهت منظم بودن ومشخص بودن سیمها می  باشد.برای بستن سیم زیرپیچ های معمولی انرابصورت سئوالی درمی  اورند.

2)سیم كشی توكار:دراین روش سیم كشی ،سیمها اززیرسیمان  یاگچ یازیركارعبورمی كنند.درمحّلهایی كه نیازبه لوله گذاشتن نیست مستقیماً خودسیم  مخصوص داخل دیوارگذاشته می شود.مثلاًدرمحل های  تیغه ای. درسیم كشی روكاروتوكارهریكازاجزاطوری ساخته می شود.كه براحتی قابل نصب  و  استفاده باشند.درسیم كشی ها بایدبه فاصله كلیدها وریزها وتقسیم ها ازكف وسقف  ساختمان توجه شود.ارتفاع قوطی كلیدازكف (تمام شده)بین125-110سانتی متر(معمولاً120)وارتفاع پریزهاازكف 35-30سانتی متروفاصله ی قوطی تقسیم ازسقف 40-30سانتی مترمی باشد.در سیم كشی ساختمان ازسیم افشان استفاده می شود.


**در سیم كشی ساختمان های معمولی برای مسیرهای اصلی ازسیم شماره 5/2ودرمواردی 4ودرانشعابات ازشماره های 5/2،5/1،1 استفاده می شود.(برای پیداكردن مركزسقف یك اتاق معمولی جهت نصب روشنایی می توان ازریسمان استفاده كرد.)برای تامین برق ساختمانها ازروی تیربرق های موجوددركنارخیابان نكته زیریاداوری می گردد:سیم های موجودبرروی تیربرقها ازبالا به پایین بترتیب عبارتنداز
:1-(سیم  نول)
2-(فازشب)
3-(فاز(r
4-(فازt)
5-(فاز(s

فازشب سیمی است كه برق روشنایی معابر را تامین می  كند.وچون درشبها برقراراست فازشب نامیده می شود. برای روشنایی معابربرقرارنمودن  فازشب:ازدستگاهی بنام فتوسل استفاده می شود.ودرمواردی ازتایمرنیزاستفاده می  شود.


فتوسل:كلیداتوماتیكی است كه تابع نور(روشنایی)محیط می باشد.البته فتوسل مستقیماًفرمان قطع ووصل راصادرنمی كند.بلكه یك كلید مغناطیسی(كنتاكتور)فرمان می دهد وان كلید عمل قطع ووصل رااجرا می كند.واحدشدت روشنایی بوكس نام دارد.

مدارات روشنایی دربرق ساختمانمدارات  روشنایی كه عملاًسیم كشی ساختمان نیز نامیده می شوندشامل قطعات زیادی می باشند كه  ضروری ترین انها توضیح داده می شود.تفاوت روكاروتوكارفقطدرروش نصب  انهاست.

كلید تك پل:

این كلید دارای دوپیچ اتصال (كنتاكتور)می باشدوبرای قطع ووصل یك لامپ یا یك گروه لامپ استفاده می شود.

سرپیچ:

سرپیچ برای نصب اسان لامپ درمداراستفاده می  شود.وعلامت الكتریكی خاصی ندارد.
پریز:

 پریزوسیله ای است كه  برق را همیشه وبدون قطع ووصل،اماده برای استفاده دارد.وبه هنگام لزوم توسط دوشاخه  وسیم های رابط به مصرف كننده منتقل می كند.ودردونوع ساده وپریزارت دار(باكنتاكت  محافظ شوكو)وپریزارت داربرای محافظت اشخاص درمقابل برق گرفتگی استفاده می  شود.
تفسیم:

درگرفتن انشعاب ازسیم ،انشعابات بایددرمحل های  معینی انجام گیرد تاازنظرایمنی و فنی محل انشعاب پوشش داده شودكه این كارتوسط جزئی  ازمداربنام جعبه تقسیم درنقشه مسیرجریان وجود ندارد.

نحوه  اتصال مدارات الكتریكی
مدارساده كلید یك پل:

سیم نول رامستقیماًبه یكی ازكنتاكتورسرپیچ متصل كرده وسیم فازرابعدازفیوز(دركلیه مدارات جهت محافظت مدار)به یكی ازكنتاكت كلید وكنتاكت دوم سرپیچ وكلید رانیزبه هم وصل می كنیم.
‍‍‍ كلیددوپل:بوسیله این كلیدمی توان دومداررابصورت  جداگانه قطع ووصل كرد.درداخل این كلیدسه كنتاكت وجود دارد كه رنگ یكی از انها با  دوتای دیگرمتفاوت است (معمولاً رنگ مسی)نحوه اتصال ان نیزمانند تك پل است وفقط باید  سیم فازرابه كنتاكت مشترك (رنگ متفاوت)وصل كرد. مداری كه  تاكنون رسم شده اندبصورت ساده بوده تاقابل درك باشنددرحالیكه برای مدارات روشنایی  وخصوصاً مدارات صنعتی استانداردهایی وجود دارند با حائظ اهمیت یادگیری درابتدا  توضیحاتی درموردهریك از نقشه ها داده می شود.

نقشه اتصال  حقیقی (شمای حقیقی):

این نقشه برای نمایش مجموع مدارباتمام تجهیزات لازم وهادیهای (سیم های)اتصال است .نقشه شمای فنی (تك خطی ومهندسی):این  نقشه یك دید واطلاعات كلی درباره تاسیسات برقی مورد نظربه بیننده می دهد.دراین نقشه  بااستفاده ازعلائم اختصاری یك نقشه ساده بصورت تك خطی وبدون سیم های فرعی داده می  شود(عدد نوشته شده دركنارخطوط نشان دهنده تعداد سیم هاست)
نقشه مسیرجریان :این نقشه مشخص كننده تمام اتصالات الكتریكی بین اجزامداربوده وكاربرداصلی ان درمدارات صنعتی می باشد.

3)كلید تبدیل:ازكلید تبدیل یا تعویضی درمواردی كه نیازباشدیك مدارازدو محل  كنترل شود استفاده می شود.ودارای سه كنتاكت یكی مشترك ودوتای ان غیر مشترك می  باشد.ودرصورت نوبودن كلید،توسط رنگ كنتاكت ،اهم مترویابانگاه كردن به اتصال داخلی  كلید مشخص می شود.برای كنترل مدارازدو نقطه توسط این كلید سه روش (سه نوع  اتصال)وجود دارد.1)اتصال استاندارد:دراین اتصال فازپس  ازعبورازفیوزبه كنتاكت مشترك یكی ازكلیدها (كلیدی كه به فازنزدیك تراست)ودوكنتاكت  دیگرتبدیل هابه هم متصل شده وكنتاكت دیگركلید دوم به سرپیچ وكنتاكت(ته)دیگربه سیم  نول متصل می شوند.2)اتصال صرفه ای :دراین روش سیم فازبه  یكی ازكنتاكت غیرمشترك هردوكلید تبدیل ها متصل شده ودوكنتاكت مشترك كلیدها به هم  وصل می شوند وبه یك سرلامپ وصل می شوند.ونول رابه سردیگرلامپ وصل می  شود.3)اتصال بازاری:دراین اتصال فازونول به ترتیب به  كنتاكت های غیر مشترك هردو كلید داده می شودسپس ازكنتاكت مشترك دوكلید به لامپ متصل  می شوند.4)مداركلیداتاق خواب:بااستفاده ازكلیدتبدیل  وكلید تك پل مداری را می توان تهیه نمودكه مورداستفاده ان دراتاقهای خواب می  باشد،به همین جهت مداراتاق خواب نامیده می شود.برای اتصال سیم فازرابعدازخروج  ازفیوزبه كلید تك پل وكنتاكت دوم كلیدتك پل رابه كنتاكت مشترك كلید تبدیل ودوكنتاكت  دیگر ان نیزیكی به ته لامپ یا مهتابی ویكی به ته لامپ یا شبخواب وصل شده وسیم نول  به ته هردولامپ وصل می شود.5) مداررئوستای لامپی :رئوستا  نوعی مقاومت متغیراست كه درمدارات الكترونیكی برای تغییرجریان استفاده می شود.با  استفاده ازتعدادی لامپ وكلیدیك پل می توان یك مداررئوستای لامپی تشكیل داد.وچگونگی  عملكرد رئوستا را توشط ان تشریح نمود.درنحوه اتصال این مدارباید سیم  فازرابعدازعبورازفیوزبه یكی ازكنتاكت های چند كلید یك پل وصل كرده وكنتاكت دوم  هركلید رابه ته یك لامپ(وفقط اخرین كلیدرابه سیمی كه به كنتاكت دوم لامپ ها وصل شده  وصل نمود. ودراول سیم نول یك لامپ (L )بصورت سری وصل نمود.)عمل كرد لامپ Lبازدن یكی ازكلیدها این لامپ با نوركم روشن شده،بازدن تدریجی  كلیدهای دیگرجریان عبورازمداررفته رفته افزایش یافته وبدین ترتیب نورلامپ تحت كنترل  ها می شودوبازدن اخرین كلید لامپ بصورت طبیعی روشن می شود.6) مدار پنانسیومترلامپی:نوعی مقاومت متغیراست كه درمدارات الكترونیكی برای  تغییروكنترل ولتاژ استفاده می شود.بااستفاده ازتعدادی لامپ وكلیدتك پل این  مدارراتشكیل دادونحوه ی عمل كرد انرا تشریح نمود. باوصل مداربه برق لامپ Lبانوركم  روشن می شود.(تمام لامپ ها روشن)وبازدن تدریجی كلیدها نورلامپLافزایش می  یابد.(درواقع ولتاژدوسرمدارافزایش می یابد.)برای اتصال مدارپنانسیومتر5لامپ به طورسری وصل كرده وازلامپ دوم به بعد4كلید تك پل بصورت موازی  وصل كرد.7) كلید صلیبی:برای كنترل یك لامپ از3یا بیش  از3نقطه ازاین كلید استفاده می شود .برای این كاردرابتدا وانتهای مدارازكلید تبدیل  ودربین مدارازكلید صلیبی استفاده می شود.كلید صلیبی داری 4كنتاكت است كه 2كنتاكت  ورودی و2كنتاكت خروجی است وتحت هیچ شرایطی بهم وصل نمی شوند.واین كلید دردونوع  ساخته می شود.
الف) كلید صلیبی دكمه ای:دراین نوع اتصال  داخلی كلید بصورت ضربدری است.درنتیجه ورودی وخروجی ان بصورت موازی انتخاب می  شود.(دوكنتاكت بالا ورودی ودوكنتاكت پائین خروجی یا برعكس)

ب) كلید صلیبی گردان: دراین نوع اتصال داخلی كلید بصورت موازی است.درنتیجه  ورودی وخروجی ان بصورت ضربدری انتخابمیشود. (كلید صلیبی های موجود دربازاربصورت  دكمه ای می باشد.)(كنترل یك لامپ ازسه محل توسط سه كلید  صلیبی نیزمقدورمیباشد.ولی به لحاظ اقتصادی ازدوتبدیل ویك صلیبی استفاده می شود  وهمچنین درمداراز4محل ازدوتبدیل درطرفین ودو صلیبیدربینانهااستفاده می شود.


8) زنگ اخبار:برای خبردادن توسط صدا استفاده می شود وازیك بوبین(سیم پیچ)وهسته تشكیل شده است مداران شبیه مداریك پل است با این تفاوت چون باید لحظه ای كاركند ازشستی استفاده می شود .(درصورت استفاده اززنگ اخبارجریان متناوب درجریان مستقیم بعلت صفربودن فركانس درDCبه صدادرنمی اید.)


9) لامپ فلورسنت(مهتابی):مدارروشنایی لامپ فلورسنت برخلاف لامپ های معمولی  برای روشن شدن نیازبه وسایل كمكی نظیر((چك(ترانس مهتابی)واستارت))دارد.چون اساس  تامین روشنایی دراین لامپ توسط گازداخل لامپ انجام می گیرد.واین گازبرای عمل كردن  نیازبه ولتاژلحظه ای800-1000ولت دارد(درلحظه استارت)ازچك و استارت به این  منظوراستفاده می شود. استارت باقطع ووصل لحظه ای باعث می شود.چك شك الكتریكی  تاحدود800-1000ولت ایجاد كند كه درنتیجه ان لامپ فلورسنت روشن شود.پس ازروشن شدن لامپ اولاًنیازی به استارت نیست وعملاًازمدارخارج است ثانیاً  چك به عنوان مقاومت عمل می كند وباعث كم شدن جریان مصرفی لامپ می  شود.


لامپ های فلورسنت درطولهایcm 120باقطرcm4و60×4و30×2 cmساخته می شوندو همچنین بصورت گردنیزمی سازند توان مصرفی لامپ های فلورسنت 40،32،20وات می باشد كه هركدام چك مخصوصی دارند.ازنظربازده نوردرمصرف یكسان نورش 3برابرلامپ معمولی است.دلیل رنگی بودن لامپ های فلورسنت ،نوع گازتزریقی به لامپ می باشد.داخل استارت مهتابی ازتیغه بیمتالی استفاده می  شود.بیمتال دوتیغه فلزی غیرهمجنس است كه درموقع حرارت ازخودعكس العمل نشان می  دهد.همچنیندرداخل استارت مهتابی ازیك خازن برای جلوگیری ازاثرات ناشی ازامواج  الكترومغناطیسی درلحظه روشن شدن لامپ ،برروی لوازم صوتی وتصویری می  باشد.برای نصب مدارواجرای سیم كشی لامپ فلورسنت نیازبه  پایه درطرفین،چك واستارت(استارتر)می باشد.

برای اتصال موازی لامپ های فلورسنت :ابتدا باید سیم فازرابعدازعبورازفیوزبه  یكی ازكنتاكت كلید وكنتاكت دوم كلید رابه یكی ازكنتاكت چك وكنتاكت دوم چك رابه ته یكی ازكنتاكت پایه ها و كنتاكت دوم ان پایه رابه یكی  ازكنتاكت استارت وكنتاكت دوم استارت رابه یكی ازكنتاكت پایه دوم وسیم نول را به  كنتاكت دوم همان پایه وصل نمود.

اتصال متوالی(سری) لامپ های  فلورسنت: فقطدریك مورد لامپ های فلورسنت را می توان بصورت سری وصل كرد كه دوتا لامپ W20موجود باشد.

نحوه اتصال سری لامپ های فلورسنت
(برای این  كارابتداسیمی كه ازكنتاكت چك خارج شده رابه یكی ازكنتاكت یكی از پایه های لامپ اول  وكنتاكت دوم انرابه یكی ازكنتاكت استارت ان لامپ وكنتاكت دوم استارت رابه یكی  ازكنتاكت پایه دوم ان لامپ وكنتاكت دوم ان پایه رابه یكی ازكنتاكت پایه های ان و  وكنتاكت دوم انرابه یكی ازكنتاكت استارت ان لامپ وكنتاكت دوم استارت رابه یكی  ازكنتاكت پایه دوم ان لامپ وسیم نول رابه كنتاكت مانده وصل می كنیم.)وبااستفاده  ازیك چك W40انها راروشن نمود.درمدار دولامپ فلورسنت بصورت موازی خازن سری شده باچك دوم به منظورجلوگیری ازاثراستروبوسكوپی(سوسوزنی) لامپ های فلورسنت وهمچنین ازبین بردن خاصیت سلفی چك برمقدارمصرف برق استفاده شده است.

اثراستروبوسكوپی:

قطع های لحظه ای جریان متناوب  به دلیل وجود فركانس (بادرنظرگرفتن منحنی AC)باعث ایجاد خاصیت سوسوزنی درنورلامپ  مهتابی می گردد. بااستفاده ازخازن ،بین قطع انها فاصله می افتد به عبارت  دیگربطورهمزمان قطع نمی شوند ازاین خازن درداخل قابهای دوتایی سه تایی مهتابی  استفاده می شود ودرجاهایی بكارمی روند كه نوربسیاردقیق  موردنظرباشد.

تسترچك واستارت
مهتابی:

درمدارلامپ های فلورسنت  ممكن است هریك ازچك،استارت،لامپ معیوب شوند كه درنتیجه لامپ روشن نشود.معیوب بودن  لامپ رامی توان توسط اهمتریا نگاه كردن به دوطرف ان تشخیص داد.باوصل اهمتربه  دوالكترودهرطرف لامپ،عقربه اهمتربایدحركت كند ،درغیراین صورت لامپ معیوب است.همچنین  تیره شدن زیاد طرفین لامپ نشان ازپایان عمرلامپ می باشد.

درتستراستارت(استارتر):

درصورت سالم بودن استارت لامپ بصورت چشمك زن روشن می  شود.ودرصورت معیوب بودن، یالامپ روشن نمی شود ویا بطور پیوسته روشن می  شود.

 كنتوردوتعرفه

درمواقعی ازشب وروزكه مصرف انرژی  الكتریكی زیاد است احتمال بوجود امدن اشكال درسیستم های تولیدوانتقال برق می شود  برای جلوگیری ازاین احتمال وتشویق مشتركین به مصرف كم انرژی الكتریكی ازكنتورهای  دوتعرفه استفاده می شود.
*كنتوردوتعرفه:مجهزبه دودستگاه  شمارنده (نمراتور)بوده كه شماره دوم ان درساعات خاص (پیك مصرف)كه هزینه ان ساعتها  گرانتردرنظر گرفته شده است،وارد مدارمی شود.مشترك می تواند با كم كردن مصرف درساعات  مذكورمیزان پرداخت هزینه مصرف راكم كند.

نوع مطلب : آموزش برق کشی، 
برچسب ها : سیم کشی، برق، ساختمان، آیفون، تصویری، صوتی، دوربین، مدار، بسته، آنتن، مرکزی، اطفا، حریق، دزدگیر، درب بازکن، برقی، کولر، روشنایی، تهران، دفتر، خدمات، فنی، ایده،
لینک های مرتبط :
چهارشنبه 10 آبان 1396 05:25 ب.ظ
بدون شک معتقد است که آنچه را که اظهار داشتید. دلایل دلخواه خود را در ساده ترین وجهی که درک می کنید در شبکه نشان می دهد.
من به شما می گویم، وقتی مردم فکر می کنند، قطعا ناراحت می شوند
در مورد نگرانی هایی که فقط در مورد آنها درک نمی کنند.
شما موفق به گرفتن ناخن بالاترین و مشخص کردن همه چیز بدون داشتن اثر جانبی، افراد دیگر می تواند سیگنال.
احتمالا دوباره به دریافت بیشتر خواهد رسید با تشکر
دوشنبه 13 شهریور 1396 02:38 ق.ظ
Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as though you relied on the video to make your point.
You clearly know what youre talking about, why throw away your
intelligence on just posting videos to your site when you could be giving us something informative
to read?
دوشنبه 1 خرداد 1396 03:23 ق.ظ
Please let me know if you're looking for a writer for your
blog. You have some really good articles and I think I would
be a good asset. If you ever want to take some of the
load off, I'd really like to write some content for your blog in exchange for a link back to
mine. Please send me an e-mail if interested. Cheers!
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 12:00 ب.ظ
Hello very cool website!! Man .. Excellent .. Superb ..

I'll bookmark your blog and take the feeds additionally?
I am glad to search out so many helpful info right here within the post, we'd like work out more strategies on this regard, thank you for sharing.
. . . . .
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی
به سایت ما خوش آمدید
نام و نام خانوادگی      
آدرس ایمیل      
کلیه حقوق این وبلاگ برای سیم کشی برق و تلفن و آنتن ساختمانهای مسکونی و تجاری محفوظ است